Cele Fundacji

Fundacja została powołana w celu:

1. Udzielania pomocy i zapewnienia różnorakich form leczenia i opieki rehabilitacyjnej osobom niepełnosprawnym, zagrożonych niepełnosprawnością – dzieciom, młodzieży i „młodym dorosłych” z zaburzeniami wieku rozwojowego oraz z innymi następstwami uszkodzenia układu nerwowego i narządu ruchu.

2. Wspierania i tworzenia warunków do przywracania osobom niepełnosprawnym, zagrożonym niepełnosprawnością maksymalnie największej sprawności fizycznej, psychicznej, aktywności rodzinnej, społecznej i zawodowej .

3. Wspierania i tworzenia optymalnych warunków dla osób niepełnosprawnych, zagrożonych niepełnosprawnością do:

- wczesnego niwelowania strat zdrowotnych i deficytów rozwojowych,

- przywracania utraconej sprawności psychofizycznej, a w przypadku trwałego ubytku funkcji, wyrównania istniejącego deficytu przez kompensację dla możliwie najwyższego poziomu funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej,

4. Inicjowania i prowadzenia aktywnych działań wspomagających: promocję i ochronę zdrowia, kształtowanie postaw pro zdrowotnych, edukację, naukę, oświatę, wychowanie na rzecz osób niepełnosprawnych, zagrożonych niepełnosprawnością oraz ich rodzin.

5. Wspierania inicjatyw rozwoju działalności edukacyjnej, naukowej, naukowo-badawczej oraz nowoczesnych technologii zmierzających do podniesienia wiedzy i umiejętności, wdrażania nowych rozwiązań technicznych, zbieżnych z celami Fundacji.

6. Prowadzenia działalności charytatywnej na rzecz wyrównywania szans rozwoju dzieci, młodzieży i „młodych dorosłych”, z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

7. Tworzenia warunków i udzielania pomocy charytatywnej na rzecz poprawy kondycji fizycznej i psychicznej, organizacji czasu wolnego oraz integracji społecznej rodziców/opiekunów osób niepełnosprawnych, zagrożonych niepełnosprawnością.

8. Prowadzenie aktywnych działań pro zdrowotnych wspomagających promocję i ochronę zdrowia, edukację, oświatę i naukę na rzecz dzieci, młodzieży, „młodych dorosłych” oraz ich rodzin.

9. Pozyskiwania środków rzeczowych i finansowych na realizację celów działalności statutowej Fundacji.